Regulamentul Planului Strategic PAC. Elemente de compromis privind direcționarea sprijinului

Share

Președinția portugheză a pregătit un pachet de compromis și a solicitat miniștrilor flexibilitate pentru modificarea mandatului din abordarea generală pentru a putea avansa în super-trialogul interinstituțional din 26 martie a.c. De asemenea, a subliniat nevoia unor progrese decisive pentru plățile directe pentru care sunt opinii divergente față de propunerile Parlamentului European.

Până în prezent nu s-a reușit un acord de compromis pentru plafonarea/degresivitatea plăților directe și plata redistributivă care trebuie să rămână voluntare.

Schemele pentru micii fermieri ar trebui să aibă o abordare facultativă, dar Parlamentul European a propus aplicarea obligatorie cu un prag de 1.250 euro. Președinția a solicitat miniștrilor mai multă flexibilitate pentru acceptarea unei definiții obligatorii pentru fermierul activ, adăugarea de noi tipuri de intervenții, un nivel mai ridicat pentru convergența internă până în 2026 care ar putea fi de 85% și creșterea alocării sprijinului pentru tinerii fermieri de la 2% la 3% din suma plăților directe cu condiția ca Parlamentul European să accepte utilizarea fondurilor din ambii piloni ȋn acest sens.

Comisarul Janusz Wojciechowski susține angajamentul de a încheia negocierile în luna mai și calendarul care este vital pentru Statele Membre pentru a permite astfel pregătirea Planurilor Strategice (PS) până la 31 decembrie 2021 și punerea în aplicare a reformei PAC in conformitate cu calendarul stabilit anterior.

Mecanismul de plafonare trebuie să fie voluntar pentru a respecta decizia Consiliului European din iulie 2020, dar trebuie menținut caracterul obligatoriu pentru conceptul de fermier veritabil și plățile redistributive. Regulile de bază trebuie să fie flexibile și definite în Planurile Strategice cu aplicarea unui prag pentru scutiri.

În ceea ce privește convergența internă, Comisia a propus continuarea pentru Statele Membre care nu vor atinge rata forfetară în anul de cerere 2022. Convergența deplină aduce o simplificare deplină și dacă se combină corect posibilitățile de diferențiere a plăților pentru diferite grupuri și teritorii atunci aceasta poate să contribuie la o distribuire mai echitabilă a sprijinului.

În ceea ce privește sumele pentru micii fermieri, intenția Comisiei a fost să fie o schemă simplă și atrăgătoare care să înlocuiască toate celelalte plăți directe. Propunerea Parlamentului European și a Consiliului de a acorda o sumă fixă pe hectar și nu pe fermier subminează de fapt efectul redistributiv al intervenției pentru că fermele mai mici vor primi mai puțin.

Caracterul comun al PAC nu poate fi asigurat de impunerea acelorași reguli, în condițiile în care structura agricolă diferă la nivelul Statelor Membre, iar atingerea noilor obiective presupune implementare diferită. Simplificarea nu trebuie compromisă.

Utilitatea impunerii obligatorii a definiției fermierului activ trebuie reanalizată din perspectiva experiențelor recente, iar din această perspectivă definiția trebuie să fie cât mai flexibilă, astfel încât Statele Membre să poată defini singure criteriile de selectare și identificare a beneficiarilor.

Majoritatea SM consideră că plafonarea, degresivitatea și plata redistributivă trebuie să fie voluntare. IE, EL, BG ar putea accepta aplicarea obligatorie a plafonării (doar pentru plata de bază), iar LT plata redistributivă.

FR consideră că plafonarea sau plata redistributivă ar trebui să fie obligatorii pentru a nu se face un pas înapoi raportat la actuala PAC. DE sugerează că ar trebui să existe un anumit tip de condiționare la nivelul intervențiilor de direcționare a sprijinului. HU aplică plafonarea și rezultatele sunt notabile, dar nu dorește impunerea obligatorie a acesteia și nici a plății redistributive deoarece intenționează să utilizeze schema pentru micii fermieri. Toate SM consideră că schema pentru micii fermieri trebuie să fie opțională. Referitor la tinerii fermieri, majoritatea Statelor Membre pot accepta propunerea de compromis a Președinției de creștere de la 2% la 3%.

COM a subliniat că trebuie soluționate punctele esențiale pentru atingerea unui compromis. SM doresc flexibilitate pentru fermierul activ, sunt proprietari de terenuri agricole care nu sunt fermieri și beneficiază de sprijin, deși nu ar trebui.

Document de compromis privind Reg. Planului Strategic din PAC, Reg. orizontal și Propunerea pentru simplificarea implementării PAC

Comisia salută abordarea pentru un acord de pachet care acoperă atât Reg. pentru planul strategic PAC, cȃt și regulamentul orizontal. Susține majoritatea elementelor discutate în trialog. Consiliul și Comisia vor să evite un sistem pe două niveluri, așa cum propune PE, care să fie bazat pe conformitate (ca ȋn prezent) și pe performanță. Trebuie să se asigure un sistem robust bazat doar pe performanță.

PAC trebuie să fie gestionata fiabil, iar indicatorii care formează baza pe care COM își va stabili evaluarea constituie un element cheie. Pentru Regulamentul orizontal a reamintit că punerea în aplicare a PS este gestionată de COM împreună cu SM, fiind un element central al noii politici agricole. Numai SM pot verifica dacă beneficiarul respectă conformitatea în funcție de intervenția făcută. Simplificarea a fost o prioritate, iar propunerea de reformă PAC include multe oportunități pentru simplificare.

Statele Membre resping categoric sistemul hibrid propus de Parlamentul European și susțin pachetul de compromis al Președinției, cu următoarele observații: menținerea unui număr rezonabil de indicatori de rezultat este esențială; asigurarea flexibilității de planificare a SM; caracterul simplificat al controalelor, fără poveri administrative adiționale; limitarea riscului pierderii de fonduri.

Pachet de compromis privind aspectele transparenței și protecției intereselor financiare ale UE (articolele 96 și 57) și condiționalitate (Articolul 84-87) – Reg. Orizontal

COM a subliniat că s-au făcut progrese, obținându-se un acord de principiu pentru organismele de guvernanță, transparență, NMD, noțiunea de deficiențe serioase și raportare. Rata minimă de control și nivelul de minimis (suma sub care nu se aplică penalizări) vor duce la un acord echilibrat.  Pentru transparența PS ar trebui urmate concluziile Consiliului European (EUCO). SM și COM au nevoie de informații pentru audit și control, prin utilizarea instrumentului de extragere a datelor – Arachne. Acordul politic al dispozițiilor comune prevede colectarea de informații similare pentru audit și control, care nu sunt destinate publicării. Este important pentru credibilitatea și reputația cheltuielilor PAC să se ofere instrumentele de care este nevoie pentru lupta împotriva fraudelor și neregulilor.

Document de dezbatere privind Regulamentul OCP (doc. ST 6900/21)

Președinția portugheză solicită Statelor Membre confirmarea progreselor din trialogurile realizate până în prezent, în special în sectorul vinului și dacă aceste realizări justifică orice atenuare a poziției Consiliului cu privire la amendamentele problematice propuse de PE la blocul 1 – gestionarea pieței și măsuri excepționale.

Comisia a subliniat că sistemul actual al gestionării piețelor funcționează bine și nu justifică schimbarea lui, fapt confirmat și în poziția Consiliului din abordarea generală. O politică de piață mai intervenționistă implică fonduri și asta ar duce la creșterea bugetului PAC pentru măsurile de piață, în detrimentul plăților directe. O astfel de modificare ar risca, să trimită un semnal greșit fermierilor și producătorilor de alimente și să creeze așteptări pe care nu le vom putea îndeplini.

S-au făcut progrese în ceea ce privește pachetul 2 – vinuri și indicațiile geografice, Comisia a acceptat o concesie mare privind prelungirea autorizațiilor de plantare până în 2045 pentru care solicită o justificare solidă. A avertizat că este necesară o abordare prudentă în ceea ce privește regulile pentru organizațiile de producători și interprofesionale pentru a evita probleme cu regulile de concurență. Pentru aspectele internaționale orice formulare de compromis convenită cu legiuitorii nu ar trebui să piardă din vedere interesele comerciale și exportul UE.

Pregătirea planurilor strategice PAC

Președinția portugheză depune eforturi pentru finalizarea discuțiilor ȋn trialog cât mai curând, astfel ȋncȃt procesul de elaborare a planurilor strategice ale Statelor Membre să nu fie întârziat. Principala provocare o reprezintă natura nejuridică a acestor recomandări, care pune sub semnul întrebării modalitatea de evaluare/aprobare de către Comisie a Planurilor Strategice și încorporarea lor ȋn acestea, precum și capacitatea de agregare a acestor recomandări la nivel european.

Realizarea dezideratelor noii PAC și ale Acordului ecologic european (GD) impune tinte înalte, iar responsabilitatea Comisiei în evaluarea și aprobarea Planurilor Strategice este mare. Recomandările COM diferă între Statele Membre referitor la eforturile care trebuie realizate (ȋn funcție de nivelul de la care pornește fiecare SM) și oferă o atenție deosebită acțiunilor de mediu propuse de GD. Recomandările au fost gândite ca linii directoare care să ajute SM în elaborarea PS și reprezintă elemente de referință și ghidaj în evaluarea finală a COM. Aceasta va avea la bază criterii „solide și corecte“ prevăzute de legislație și va fi realizată în mod transparent. Dialogul structurat dintre SM și COM va continua în vederea susținerii SM în cadrul procesului de elaborare, prin intermediul grupurilor de experți, atelierelor de lucru și discuțiilor bilaterale.

Studiile de impact sunt în curs de elaborare și vor fi puse la dispoziția Statelor Membre, dar anumite rezultate nu trebuie să descurajeze ambițiile SM. Astfel, spre exemplu: limitarea utilizării pesticidelor va afecta nivelul recoltelor, ceea ce va genera efecte negative asupra veniturilor fermierilor, dar agricultura de precizie poate reprezenta o soluție alternativă; agricultura ecologică este mai puțin productivă și mai costisitoare, dar fermierii mici pot fi încurajați și stimulați financiar pentru conversia la producția bio; este posibil ca multe ferme, chiar și de dimensiuni mari, să nu facă față acestor provocări și să dispară. Evaluarea planurilor strategie se va face în baza unor criterii foarte detaliate și bine stabilite care vor fi puse la dispoziția SM.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU