Afaceri

Cartea verde a Taxei pe Valoarea Adăugată

Share

Este de lăudat şi de susţinut în egală măsură intenţia Comisiei Europene de a simplifica sistemul de TVA aplicabilă în diferitele state membre ale Uniunii Europene. Anumite măsuri sunt justificate dacă au în vedere reducerea costurilor administrative care cad în sarcina întreprinderilor, în special a celor mici şi mijlocii din sectorul agricol şi agroalimentar (este vorba aici de societăţile şi cooperativele agricole).

Este important ca regulile existente în acest domeniu să fie reformate pentru a garanta o mai mare securitate juridică şi o predictibilitate mai mare a operatorilor. Eforturile care se fac în vederea simplificării nu trebuie să pună sub semnul întrebării specificităţile regimurilor derogatorii ale regulilor de drept comun. Este important ca dispoziţiile aplicabile micilor întreprinderi, precum şi dispoziţiile relative pentru întreprinderile active din sectorul agricol să fie menţinute.

Se insistă asupra necesităţii unei mai mari armonizări a sistemului, în special pentru a contribui la crearea unui mediu mai propice dezvoltării schimburilor intra-comunitare. În acest sens este necesar ca disponibilitatea anumitor state membre de a impune taxe reduse pentru anumite sectoare economice, în special cel referitor la bunurile alimentare şi produsele utilizate în cadrul producţiei agricole, să fie păstrată.

Direcţii de acţiune

1. Necesitatea reformării principiilor actuale ale TVA în cadrul operaţiunilor intra-comunitare. Baza sistemului existent trebuie păstrată: taxa şi condiţiile de impunere aplicabile sunt cele din statul membru de destinaţie a bunurilor şi/sau serviciilor care sunt în funcţie de activităţile comerciale şi/sau vânzările către consumatorul final.

2. Întrebarea care se pune: este oportun să se reformeze legislaţiile naţionale ale organismelor publice în vederea asigurării unei mai mari neutralităţi a sistemului? În anumite state membre, organismele publice sau parapublice beneficiază de un tratament specific în ceea ce priveşte regulile TVA. Această practică prezintă un anumit număr de dificultăţi: inegalităţile de tratament pot constitui o frână importantă pusă în calea dezvoltării activităţilor din sectorul privat, mai ales a celor care se găsesc în situaţia de a fi concurente cu actorii relevanţi din câmpul public de acţiune. Sectorul public nu scapă de aceste reguli. Este important să se includă principii noi organismelor publice din zona de aplicare a TVA, aşa cum propune comisia, odată cu listarea anumitor sectoare specifice pentru care derogările puse în aplicare prin aceste principii par a fi justificate.

Modificări necesare

3. Ar fi necesar să se modifice sistemul de scutiri de TVA? Legislaţiile naţionale prevăd măsuri de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugată, de acestea putând profita direct sau indirect sectorul agricol. Este important ca aceste măsuri să poată fi menţinute (cazul scutirilor de TVA la arendarea terenurilor agricole).

4. Trebuie să se modifice regulile de deducerea TVA pentru operaţiunile din amonte? În anumite state membre, dificultăţile par să se cristalizeze în situaţia tranzacţiilor comerciale realizate în cazul bunurilor sau serviciilor impozabile cu titlu de TVA şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt supuse unei astfel de impuneri. Este important ca legislaţiile naţionale să se adapteze în vederea simplificării şi limitării. Condiţia este ca acestea să influenţeze cât mai puţin costurile administrative ce pot fi generate prin intermediul unui astfel de tip de tranzacţii al întreprinderilor, în special în cazul tranzacţiilor dintre micile întreprinderi.

Alte dificultăţi pot apărea în momentul în care va trebui să ştim când începe dreptul de deducere la care cumpărătorul de bunuri şi/sau servicii plătite din amonte poate solicita astfel de deduceri. În anumite state membre, în special în sectorul agricol, dreptul de deducere se naşte la data plăţii mărfii/serviciului oferit. Punerea în practică a acestei reguli poate crea importante probleme de lichidităţi pentru clienţii de afaceri, în special pentru micile exploataţii sau cooperative agricole. În acest caz, anumite măsuri suple pot fi prevăzute pentru a permite întreprinderilor să deducă mai repede TVA plătit în avans.

Armonizări

5. Există necesitatea de a garanta o mai mare armonizare a sistemului TVA? Statele membre trebuie să-şi păstreze posibilitatea de a impune un TVA redus pentru un anumit număr de produse/sectoare bine determinate, cu respectarea regulilor fixate de Directiva europeană. Este necesar ca sectorul agricol să poată beneficia de prevederile art. 98 al Directivei 112(CE)/2006 prin care se autorizează statele membre să prevadă un TVA redus. Conform dispoziţiilor din anexa III a directivei, sunt acoperiri pentru regimurile particulare „bunuri şi servicii destinate a fi utilizate în producţia agricolă“ (care să acopere producţia horticolă şi forestieră). Este important ca statele membre să poată decide asupra nivelului TVA redusă în sectorul agricol. Ţinând cont de puternica elasticitate/preţ a cererii de produse alimentare, sectorul agricol se teme, pe bună dreptate, de eliminarea posibilităţii de a avea TVA redus. În măsura în care costurile produselor alimentare reprezintă cea mai mare parte din venitul global familial, creşterea TVA va duce la deprecierea constantă a nivelului venitului. Este clar că instrumentul reprezentat de TVA poate juca un rol important în redistribuirea bogăţiei. Posibilitatea de aplicare a unei taxe moderate trebuie şi ea menţinută în sectorul horticol sau în silvicultură. Este important să se păstreze această posibilitate şi în ceea ce priveşte vânzările de cabaline şi activităţile acestora. Un studiu recent realizat în Olanda a avut în vedere consecinţele ce pot apărea ca urmare a creşterii TVA actuale în cazul plantelor ornamentale din 13 state ale UE în care astăzi se aplică o taxă redusă. Rezultatul acestei anchete a demonstrat clar că anumite modificări ar conduce la o scădere a vânzărilor directe de 3,5 milioane de euro în cazul distribuţiei, 2,7 milioane de euro în cazul distribuitorilor de gros şi 1,7 miliarde de euro în cazul horticultorilor. Acest lucru ar însemna reducerea locurilor de muncă cu un număr de 28.500 în cazul producţiei şi 30.000 în cazul desfacerii importante. Trebuie făcute eforturi în vederea simplificării structurii şi conţinutului actualei directive. Este important să se poată armoniza regulile tribunalelor naţionale din acest domeniu pentru a facilita schimburile transfrontaliere.

Reacţii

6. Reacţii la propunerile de simplificare administrativă propuse de Comisia Europeană. Orientările au în vedere ameliorarea administrării sistemului de TVA. Măsurile trebuie să conducă la  limitarea costurilor administrative ale întreprinderilor şi să aibă rolul de a asigura o mai bună comunicare cu autorităţile competente (organizarea unui parteneriat cu întreprinderile). Posibilitatea de a crea un „ghişeu unic“ este una interesantă. Reformele au menirea de a moderniza administrarea sistemului de recuperarea a TVA. Acest lucru nu trebuie să inducă costuri de investiţii foarte ridicate pentru întreprinderile mici şi medii (exploataţii agricole, cooperative), mai ales pentru acelea situate în mediul rural. O atenţie particulară trebuie acordată acestui subiect – fuzionarea sistemului aplicabil agricultorilor cu regimul aplicabil micilor exploataţii. Regulile forfetare actuale aplicabile producătorilor agricoli (art. 295 şi cele următoare din Directiva 112/2006) au răspuns în mare nevoilor şi aşteptărilor agricultorilor. Este important ca aceste dispoziţii să fie menţinute. Este de recomandat o mai bună coerenţă între cele două sisteme, în special în creşterea plafoanelor cifrei de afaceri la nivel naţional sub care întreprinderile pot beneficia de regimul de exceptare pentru micile întreprinderi. Obiectivul este să se garanteze condiţiile de acces ale regimului specific micilor întreprinderi sau de a obţine facilităţi pentru aceste întreprinderi agricole.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU