Financiar

Care sunt noutățile din noile norme de aplicare a Codului Fiscal

Share

Recent, autoritățile au publicat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Și asta în condițiile în care începând cu acest an au fost anunțate modificări legislative care vor marca, spun autoritățile dar și experții, o adevărată „revoluție fiscală“. Mai jos vom spicui câteva prevederi din document care cuprinde noi măsuri legate de impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, taxa pe valoarea adăugată și noile norme privind impozitele şi taxele locale.

Cele mai importante modificări

Prima modificare ar fi scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10% pentru toate categoriile de venituri impozabile, cu excepția veniturilor din dividende pentru care se păstrează cotă de 5%. Totodată, a fost majorat nivelul deducerilor personale acordate în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere. Pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere deducerea a crescut de la 300 lei la 510 lei/lunar, pentru un venit lunar brut de până la 1.950 lei, inclusiv. Valoarea deducerii personale se ajustează proporțional cu creșterea venitului brut și a numărului persoanelor aflate în întreținere. Așadar, impozitul pe venitul din salarii se va diminua în cazul veniturilor brute, cu o valoare cuprinsă între 1.950 lei/lună și 3.600 lei/lună, realizate la funcția de bază. În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, impozitul reținut prin stopaj la sursă este în cotă de 7% în loc de 10%. O a doua modificare importantă ar fi cea privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor

De remarcat că definiția „microîntreprinderii“ va include toate companiile private care au o cifră de afaceri sub pragul de 1 milion de euro și care sunt active. Definiția exclude entitățile de stat și anumite persoane juridice transparente în scopuri fiscale (societăți profesionale) prevăzute de lege. Astfel, microîntreprinderea va plăti impozitul pe profit începând cu trimestrul în care cifra de afaceri depășește pragul de 1 milion de euro, cu mențiunea că impozitul pe profit va fi calculat la profitul înregistrat începând cu trimestrul în care pragul este depășit. În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Dacă, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită.

Impozitul pe profit

Regulile privind capitalizarea redusă vor fi abrogate și se va aplica noua regulă de limitare a deductibilității dobânzii prevăzută de Directiva 2016/1164/UE, informează contabilul.ro. Astfel:

„Costurile excedentare ale îndatorării“ (inclusiv diferența dintre veniturile din dobânzi/valută și cheltuielile similare) vor putea fi deduse în limita a 10% din valoarea de referință. Valoarea de referință o reprezintă profitul contabil (venituri minus cheltuieli), ajustat, cu deducerea veniturilor neimpozabile și la care se adaugă impozitul pe profit, costurile excesive ale îndatorării și amortizarea fiscală. Baza de calcul utilizată pentru stabilirea costurilor excedentare ale îndatorării, deductibile la calculul rezultatului fiscal, o reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, în perioada fiscală de referință, din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndatorării, precum și sumele deductibile reprezentând amortizarea fiscală. În condițiile în care baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero, costurile excedentare ale îndatorării sunt nedeductibile în perioadă fiscală de referință și se reportează. Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, calculat la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, după caz. Se exclud din domeniul de aplicare a noilor prevederi costurile excedentare ale îndatorării rezultate din împrumuturi utilizate pentru finanțarea unui proiect de infrastructură publică pe termen lung. Totodată, costurile excedentare ale îndatorării care nu pot fi deduse în perioada fiscală de calcul se reportează, fără limită de timp, în anii fiscali următori, în aceleași condiții de deducere.

Alte măsuri

Pentru susţinerea entităţilor nonprofit se stabilesc condiţiile în care contribuabilii persoane fizice pot opta pentru direcţionarea cotei de 2% din impozitul datorat, atât pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii cât şi a unităţilor de cult şi, respectiv, pentru acordarea de burse private sau a entităţilor; condiţiile în care contribuabilii persoane fizice pot opta pentru direcţionarea cotei de 3,5% din impozitul datorat către entităţile nonprofit şi unităţile de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi în condiţiile legii. În plus, exercitarea opţiunii ca direcţionarea cotei de 2% sau de 3,5%, după caz, din impozitul pe venit datora să se efectueze de către plătitorul de venit, aceasta fiind valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi, pentru veniturile din salarii, drepturi de proprietate intelectuală sau obţinute în baza contractelor de activitate sportivă. Se introduce și un capitol nou, capitolul VIII, „Contribuţia asiguratorie pentru muncă“, prin care se aduc clarificări referitoare la contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă, precum şi la veniturile pentru care se datorează contribuţia.

TVA și accize

Taxa pe valoarea adăugată are norme noi referitoare la:

– detalierea regulilor aplicabile din punctul de vedere al includerii în sfera TVA şi al exercitării dreptului de deducere a taxei pentru operaţiunile de cercetare-dezvoltare, având în vedere pricipalele situaţii ce se pot întâlni în practică;

– introducerea prevederilor din care rezultă cu claritate faptul că organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;

Impozitele şi taxele locale

Noile norme se referă la:

– reglementarea regulilor pentru acordarea scutirii impozitului pe clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– actualizarea exemplelor de calcul a impozitului pe teren, ca urmare a abrogării impozitării suprafeţelor de teren, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenuri înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, în suprafaţa de până la 400 de metri pătraţi.

Bogdan PANȚURU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *