Bugetul agriculturii, în date şi cifre (II)

Share

Dacă luăm în considerare actualele disponibilităţi financiare ale României, atunci trebuie spus că agricultura beneficiază în 2011 de o susţinere financiară cât de cât acceptabilă. Oricum, deasupra limitei de avarie.

În comparaţie cu alte ramuri, ea are şansa de a beneficia şi de un sprijin european masiv, capabil să asigure atingerea principalilor indicatori economici în domeniul producţiei vegetale şi zootehnice şi într-o oarecare măsură al investiţiilor absolut necesare.

Indicatorii de sinteză a bugetului agricol pe 2011 au fost prezentaţi în nr. 1 din 2011 al revistei Lumea Satului. În rândurile ce urmează supunem atenţiei alte forme de sprijin financiar ce privesc cu deosebire fondurile externe nerambursabile alocate susţinerii activităţii productive din sectorul agroalimentar.

Finanţarea externă a agriculturii

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post aderare (cheltuiala destinată prefinanţării şi cofinanţării fondurilor externe nerambursabile aferente FEGA, FEADR şi FEP, care în momentul recuperării de la UE se constituie ca venit al bugetului de stat).

2.539.550,00 mii lei

La acest articol bugetar se includ următoarele categorii de cheltuieli:

a) sumele reprezentând cofinanţare de la bugetul de stat aferentă PNDR, POP şi măsurilor de piaţă finanţate din FEGA;

b) sumele necesare asigurării prefinanţării schemelor de plată pe suprafaţă şi a măsurilor de piaţă finanţate din FEGA, precum şi sumele necesare asigurării avansului pentru beneficiarii unui sprijin pentru investiţii în cadrul PNDR şi POP;

c) sumele pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;

f) alte sume rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a FEADR, FEP şi FEGA (cheltuielile neeligibile aferente finanţării externe, precum şi comisioane bancare).

Alocarea comunitară pentru întreaga perioadă se prezintă astfel:
(vezi tabel in revista tiparita)

A) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 vizează dezvoltarea unui sector agricol şi forestier competitiv bazat pe cunoaştere şi iniţiativă privată, capabil să se adapteze schimbărilor pe termen lung, care ia în considerare regulile comunitare, conservă mediul înconjurător şi consolidează sectorul de procesare. Acesta este orientat către următoarele obiective-cheie:

– Facilitarea transformării şi modernizării actualei structuri duale a agriculturii şi silviculturii, precum şi a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural (acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste zone;

– Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României, prin promovarea unui management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere;

– Gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi economic;

– Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi prestării de servicii de consultanţă către agricultori şi proprietarii de pădure, în vederea creşterii capacităţii de management în confruntarea cu un mediu nou;

– Continuarea procesului de restructurare şi dezvoltare a exploataţiilor agricole, în special a fermelor de semisubzistenţă, precum şi creşterea competitivităţii produselor agricole şi silvice.

Pentru a răspunde priorităţilor şi condiţiilor situaţiei economice locale şi regionale date, România a prevăzut:

– până la 45% (peste 3 miliarde euro) din mijloacele financiare ale FEADR pentru îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier (Axa 1), respectiv: îmbunătăţirea competenţelor agricultorilor şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul forestier, permiţând un management mai eficient al exploataţiilor agricole şi forestiere şi asigurând o transformare corespunzătoare a fermelor de semisubzistenţă; îmbunătăţirea competitivităţii exploataţiilor comerciale şi de semisubzistenţă; restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere;

– 25% (2 miliarde euro) pentru îmbunătăţirea mediului şi zonelor rurale prin utilizarea durabilă a terenului agricol şi forestier (Axa 2). Aceste mijloace financiare vor contribui la: asigurarea utilizării continue a terenului agricol, conservarea şi îmbunătăţirea situaţiei habitatelor şi resurselor naturale, promovarea managementului durabil al terenului forestier;

– 27,5% (aproape 2 miliarde euro) pentru calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale (Axa 3) în vederea: menţinerii şi dezvoltării activităţilor economice în scopul creşterii oportunităţilor de angajare, creşterea atractivităţii zonelor rurale, dezvoltarea aptitudinilor şi sprijinirea organizării actorilor în jurul proiectelor locale;

– 2,5% pentru demararea şi funcţionarea iniţiativelor locale prin abordarea LEADER în vederea promovării potenţialului endogen al teritoriului şi pentru îmbunătăţirea guvernării locale.