Legislatie

Importanța respectării reglementării tehnice și a legii privind performanța energetică a clădirilor

Share

Comisia Europeană a propus, în iulie 2021, pachetul legislativ „Fit for 55“ pentru a atinge obiectivele de mediu stabilite în cadrul Acordului Verde European. Propunerile includ o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Aceste măsuri au scopul de a face economia UE mai sustenabilă și mai prietenoasă cu mediul înconjurător. Președinte OAER, conf. univ. dr. ing. Cătălin Lungu, a făcut o analiză din care reproducem ideile de bază.

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a actualizat în ultimii 2 ani numeroase norme tehnice aferente sectorului clădirilor pentru a adapta baza legală utilizată de toți operatorii din domeniul construcțiilor (autorități locale și instituționale, auditori energetici pentru clădiri și proiectanți, executanți, dezvoltatori imobiliari, agenții imobiliare, beneficiari etc.) în vederea încadrării, în anii următori, în țintele de mediu angajate de Guvernul României.

Astfel, conform Ordinului MDLPA nr. 16/2023, reglementarea tehnică „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022“ a intrat integral în vigoare la 17 iulie 2023.

Odată cu această reglementare, apar noutăți importante în privința autorizării clădirilor noi și a celor existente care se renovează. Mai jos sunt listate o parte din aceste noutăți pentru ca toți actorii care lucrează în domeniul construcțiilor de clădiri să fie informați și să analizeze ulterior în detaliu prevederile tehnice din Mc001-2022:

 • pentru autorizarea clădirilor noi trebuie să fie menționată în certificatele de urbanism cerința obligatorie privind întocmirea Raportului de Conformare NZEB (Nearly Zero Energy Building) prin care proiectantul încadrează clădirea nouă pe care o proiectează în categoria clădirilor cu consum de energie aproape de zero, arătând cum sunt respectate condițiile privind (1) consumul maxim de energie, (2) emisiile de CO2 aferente consumului total de energie și (3) procentul minim de 30% de energie consumată din sursele regenerabile;
 • pentru autorizarea tuturor clădirilor noi sau existente care se renovează trebuie să fie menționată în certificatele de urbanism, dacă se utilizează fonduri publice, cerința obligatorie pentru întocmirea de către proiectant a Studiului privind Fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență;
 • s-a modificat integral forma certificatului de performanță energetică, valorile care definesc clasele de performanță energetică și de mediu fiind diferite în funcție de categoria de clădire;
 • certificatele de performanță energetică nu sunt valabile fără codul unic de înregistrare și este interzisă utilizarea lor de către proprietarii/administratorii/beneficiarii/dezvoltatorii clădirilor/unităților de clădire/apartamentelor.
 • calculul coeficientului global de izolare termică devine de importanță secundară, în consecință nu este necesar să mai apară ca cerință în Certificatele de Urbanism, consumul energetic calculat cu Mc001-2022 fiind acum cerința de performanță energetică;
 • rezistențele termice ale elementelor de construcție nu mai au valori impuse, cele prezentate în Mc001-2022 fiind valori recomandate pentru atingerea unui consum calculat al clădirii sub cel maxim admis;
 • sistemele de ventilare mecanică devin obligatorii pentru toate clădirile nerezidențiale noi sau existente care se renovează;
 • s-a modificat procedura de calcul al consumurilor de energie consumată de clădiri pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă de consum și iluminat.

Pentru autorizarea clădirilor existente care se renovează, întocmirea Raportului de Audit Energetic se păstrează ca cerință obligatorie în certificatele de urbanism.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, facem și următoarele precizări foarte importante:

(1) certificatul de performanţă energetică se elaborează în mod obligatoriu pentru apartamente, case, blocuri, clădiri de birouri, clădiri pentru învățământ, spitale, clădiri comerciale, clădiri pentru activitați sportive, hoteluri ș.a.m.d. care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore, pentru clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice, precum și pentru clădirile cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m2 ocupate de o autoritate publică şi care este vizitată în mod frecvent de public;

(2) pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/ proprietarul/ administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz; contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor menționate aici sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil;

(3) la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul de performanță energetică, în original, noului proprietar;

(4) la data înregistrării unui contract de vânzare-cumpărare imobil, respectiv de închiriere imobil, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului;

(5) certificatul de performanță energetică se elaborează şi se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului/proprietarului/administratorului clădirii/unităţii de clădire şi este valabil 10 ani de la data eliberării înscrisă în certificat, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia;

(6) următoarele fapte constituie contravenţii:

 1. nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri de a înscrie în registrul propriu de evidenţă a activităţii a certificatelor de performanţă energetică şi a rapoartelor de audit energetic și se sancționează cu amendă de la 1.250 lei la 2.500 lei;
 2. nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri şi a expertului tehnic atestat de a transmite, în format electronic, editabil, la termenul stabilit prin lege, conţinutul Certificatelor de performanță energetică şi sintezele rapoartelor de audit energetic și se sancționează cu amendă de la 1.250 lei la 2.500 lei;
 3. transmiterea de date şi informaţii incomplete şi/sau eronate în Certificatele de performanță energetică şi sintezele rapoartelor de audit energetic și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
 4. nerespectarea obligaţiei de afişare a certificatului de către proprietarii/ administratorii clădirilor de interes şi de utilitate publică cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m2, precum şi la cele frecvent vizitate de public și se sancționează cu amendă de la 1.250 lei la 2.500 lei;
 5. nerealizarea de către investitori a studiului privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficienţă și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
 6. nerespectarea de către investitorul/proprietarul/administratorul clădirii/unităţii de clădire, respectiv de către agenţii imobiliari/agenţiile de publicitate imobiliară a informării potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, prin precizarea în anunţurile de vânzare sau închiriere a acestora a unor informaţii din certificat privind indicatorii de performanţă (clasa de performanță energetică, emisiile de CO2, consumul de energie primară, consumul de energie din surse regenerabile etc.) și se sancționează cu amendă de la 1.250 lei la 2.500 lei
 7. emiterea certificatului de urbanism emis de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea emiterii autorizaţiei de construire, (i) fără a solicita, pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri noi, întocmirea unui studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficienţă și (ii) fără a solicita încadrarea necesarului de energie al clădirilor în nivelurile NZEB prevăzute în Mc001-2022; acest certificat de urbanism se consideră incomplet, iar fapta constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ca urmare a precizărilor de mai sus, OAER, în calitate de coautor al Mc001-2022 și de promotor cu responsabilitate al sustenabilității construcțiilor din România care generează mai mult de 30% din emisiile totale de gaze cu efect de seră, solicită:

 1. tuturor proiectanților și auditorilor energetici pentru clădiri să respecte reglementarea Mc001-2022 și legislația aferentă domeniului lor de activitate;
 2. tuturor reprezentanților serviciilor de urbanism din primării să întocmească corect certificatele de urbanism, cu includerea prevederilor din Legea nr. 372 și din reglementarea tehnică Mc001-2022;
 3. Inspectoratului de Stat în Construcții să își exercite cu responsabilitate și consecvență rolul de autoritate de control, în baza procedurii PCC001/2013;
 4. tuturor notarilor publici să respecte întocmai prevederile Legii nr. 372 și să solicite, la tranzacțiile imobiliare cu clădiri/unități de clădire/apartamente, certificatul de performanță energetică.

(I.B.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *