Simpozion Internaţional. Economie agrară şi dezvoltare rurală

Share

În Aula Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” s-au desfăşurat lucrările Simpozionului Internaţional „Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală – realităţi şi perspective pentru România“. Această manifestare ştiinţifică a fost organizată de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală din subordinea ASAS, Institutul de Economie Agrară Belgrad (Serbia) şi de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.

O tematică de mare actualitate

Economiştii agrarieni prezenţi la simpozion au supus atenţiei 20 de lucrări ştiinţifice având ca temă evaluarea multicriterială a sistemelor agricole în contextul unei dezvoltări durabile, factorii de influenţă a capacităţii de absorbţie a fondurilor de dezvoltare, influenţa fertirigării prin picurare, principiile şi cerinţele privind siguranţa alimentară, managementul riscului în producţia vegetală, marketingul produselor avicole, determinarea pragului de rentabilitate şi evaluarea riscului economic în exploataţiile agricole vegetale.

Dincolo de momentul aniversar

Simpozionul a reuşit să mijlocească schimbul de idei, de informaţii, prezentându-se cele mai noi rezultate ale cercetării, promovând şi încurajând crearea de parteneriate în domeniul cercetării la nivel naţional şi european.

În deschiderea lucrărilor, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, domnul Gheorghe Sin, a ţinut să sublinieze răspunderea pe care o poartă cercetătorii economişti în restructurarea sectorului agroalimentar.

Prof. Ion Bold a evidenţiat dubla semnificaţie deosebită a acestei manifestări ştiinţifice care tinde să devină o tradiţie, continuând acţiunea începută de prof. univ. dr. ing. Manea Drăghici, ca director al institutului până anul trecut. „Acest simpozion, a subliniat domnia sa, marchează 80 de ani de la crearea institutului sub forma Secţiei de Economie Rurală, condusă de prof. univ. dr. Nicolae Cornăţeanu în anul 1930, în cadrul Institutului de Cercetări Agronomice al României (creat în anul 1927 la propunerea lui Constantin Garofild), al cărui director general era academicianul prof. univ. dr. Gheorghe Ionescu Şişeşti, iar ministru al agriculturii, prof. univ dr. ec. Virgil Madgearu.“

Fapt este că această manifestare constituie un eveniment de o reală valoare ştiinţifică prin complexitatea tematică abordată, marcând evoluţia gândirii economice agrare şi rurale şi continuând bogata tradiţie a cercetării ştiinţifice aduse pe cele mai înalte culmi de către prof. univ. dr. ing. Sergiu Hartia – primul director şi creator al institutului, care a realizat cercetări de mare importanţă pentru agricultura românească, aşa cum a fost zonarea producţiei agricole la care a integrat timp de patru ani activitatea a peste 40 de institute şi staţiuni de cercetare, ca bază pentru orientarea politicii agrare în realizarea unor structuri agrare viabile diferenţiate zonal. Ca promotor al noului, cu acest prilej institutul a folosit prima dată în România calculatorul (DACIC cu cartele perforate) în rezolvarea complexelor probleme agrare.

Teodor MARIAN