Asociaţia Fermierilor din România va deschide un centru de evaluare a competențelor

Share

Centrul de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se va adresa următoarelor ocupații:

 • TRACTORIST – NC 8331.1.1
 • LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR – NC 6121.1.1
 • LUCRĂTOR ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR – NC 6111.1.1
 • Acordarea certificatului de competenţă se bazează pe evaluarea a ceea ce candidatul este capabil să facă în condiţii reale de muncă.
 • Certificatul de competenţă oferă recunoaşterea competenţelor unei persoane, indiferent de modul în care acestea au fost dobândite.
 • Certificatul de competenţă poate fi acordat indiferent de vârsta candidatului, fără a restricţiona accesul la evaluare.
 • Măreşte şansele de angajare şi posibilităţile de dezvoltare a unei cariere.

Etapele procesului de evaluare sunt:

 1. Înscrierea candidatului pentru evaluarea competenţelor

Candidatul depune o cerere la un centru de evaluare autorizat pentru ocupaţia/calificarea pentru care doreşte un certificat de competenţă. Acestuia i se repartizează un evaluator de competenţe profesionale certificat care va răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare.

 1. Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluării

Evaluatorul explică/detaliază la cererea candidatului conţinutul şi prevederile standardului, îi prezintă fişa de autoevaluare explicându-i modul de completare a acesteia. Candidatul analizează fiecare aspect al competenţelor pentru care solicită evaluarea, aşa cum este el identificat în fişa de autoevaluare, şi decide dacă poate sau nu să producă dovezi din care să rezulte clar şi fără echivoc că este competent. În acelaşi timp face un inventar al posibilelor dovezi de competenţă produse anterior, adică pe parcursul acumulării experienţei de muncă şi stabileşte sub ce formă poate să le prezinte evaluatorului.

 1. Stabilirea unităţilor de competenţă pentru care candidatul solicită evaluarea

După ce candidatul a completat fişa de autoevaluare urmează analizarea ei împreună cu evaluatorul. În urma acestei analize, dacă evaluatorul constată că experienţa de muncă precum şi capacitatea profesională a candidatului pot fi puse sub semnul întrebării, că îi va fi dificil sau poate chiar imposibil acestuia să aducă dovezi reale de competenţă, îi poate recomanda să amâne intrarea în procesul de evaluare până în momentul în care va acumula suficiente cunoştinţe şi experienţă practică pentru a-şi dovedi competenţa.

Decizia de intrare în procesul de evaluare aparţine însă candidatului care, în urma discutării fişei de autoevaluare şi ţinând seama de recomandările făcute de către evaluator, hotărăşte dacă intră în procesul de evaluare pentru o unitate de competenţă, un grup de unităţi sau pentru întreaga ocupaţie.

 1. Pregătirea candidatului pentru evaluare

Evaluatorul prezintă candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate în procesul de evaluare a competenţelor, clarifică modul în care candidatul îşi va demonstra competenţa şi îi explică modul în care va trebui să prezinte dovezile de competenţă produse anterior.

 1. Planificarea şi organizarea procesului de evaluare

Evaluatorul planifică şi organizează procesul de evaluare, de comun acord cu candidatul. El se asigură totodată că metodele de evaluare stabilite, precum şi programarea desfăşurării procesului de evaluare au fost agreate atât de candidat cât şi de conducerea centrului de evaluare. Durata procesului de evaluare nu trebuie să depăşească 30 de zile.

 1. Culegerea dovezilor de competenţă

În evaluarea competenţelor profesionale, dovezile de competenţă produse de candidat sunt judecate în raport cu aspectele critice stabilite pentru fiecare unitate de competenţă din standard.

Dovezile de competenţă directe sunt culese în cadrul procesului propriu-zis de evaluare prin aplicarea unor instrumente de evaluare relevante pentru demonstrarea competenţei (observare directă sau simulare, întrebări orale, proiect, test scris).

Dovezile de competenţă indirecte sunt prezentate de către candidat ca produse ale activităţilor realizate anterior evaluării (portofoliu, rapoarte de la terţi, proiecte, diplome de calificare, înregistrări).

Evaluatorul va sintetiza pe fiecare dovadă produsă de candidat aspectele critice care au fost acoperite de aceasta.

Dovezile de competenţă suplimentare sunt necesare în situaţia în care, prin analizarea dovezilor directe şi indirecte, evaluatorul nu a putut adopta decizia „competent“ (nu au fost acoperite integral aspectele critice specifice fiecărei competenţe sau nu a fost demonstrată competenţa în toate contextele menţionate în standard).

Dovezile suplimentare se obţin prin aplicarea altor instrumente de evaluare.

 1. Analizarea dovezilor şi luarea deciziei privind competenţa

Dovezile de competenţă sunt analizate şi judecate de evaluator în raport cu aspectele critice corespunză­toare unităţilor de competenţă stabilite de candidat, pe baza următoarelor principii:

Validitate – dovezile de competenţă se referă în mod clar şi direct la activităţi, rezultate şi cunoştinţe descrise în unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea.

Autenticitate – dovezile sunt produse nemijlocit de către candidat.

Calitate – cunoştinţele şi deprinderile demonstrate de candidat sunt la nivelul calitativ prevăzut în unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea.

Transferabilitate – dovezile demonstrează capacitatea candidatului de a aplica cunoştinţe şi deprinderi într-o gamă variată de context.

Actualitate – dovezile produse de candidat sunt recente şi reflectă capacitatea actuală a acestuia de a realiza activităţile descrise în unitatea de competenţă evaluată.

Suficienţă – dovezile sunt suficiente pentru a de­monstra competenţele în toată complexitatea lor.

 1. Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării

Evaluatorul înregistrează rezultatele evaluărilor efectuate în dosarul de evaluare a fiecărui candidat. Dovezile rezultate din teste scrise, întrebări orale, observare directă, simulare, rapoarte, proiecte, portofoliu pot fi incluse direct în dosarul de evaluare sau ca anexă.

Pentru a menţine confidenţialitatea rezultatelor evaluării, se recomandă ca accesul la înregistrări să fie limitat la:

 • evaluator;
 • candidat;
 • verificator intern/verificator extern.

Fiecare centru de evaluare elaborează propria procedură în ceea ce priveşte înregistrarea informaţiilor care decurg dintr-o evaluare şi accesul la acestea.

La sfârşitul evaluării, evaluatorul oferă candidatului un feedback prin care, în cazul în care decizia a fost „încă nu competent“ pentru unele unităţi de competenţă, precizează ce cunoştinţe sau deprinderi practice îi lipsesc acestuia pentru demonstrarea respectivelor competenţe. De asemenea, după caz, îi recomandă căile pe care le poate urma pentru obţinerea acestora. Şi în situaţia evaluărilor finalizate cu decizia „competent“ evaluatorul poate face o serie de recomandări pentru candidat. Ele vizează aspecte legate de atitudine, stil, eficienţă care pot fi îmbunătăţite, crescând astfel performanţa profesională a acelei persoane.

Informaţiile oferite candidatului trebuie să fie echilibrate, clare şi la obiect.

La fel de important este şi feedback-ul pe care candidatul îl dă evaluatorului pentru că el contribuie la creşterea calităţii muncii acestuia din urmă şi, în mod implicit, la creşterea prestigiului centrului de evaluare.

 1. Eliberarea certificatului de competenţă

Persoana declarată competentă în urma procesului de evaluare primeşte un certificat de competenţe profesionale în care sunt menţionate unităţile de competenţă pentru care persoana a fost declarată competentă. Certificatul se completează de către secretarul centrului de evaluare.

Detaliile complete privind condiţiile de înscriere, precum şi materialele specifice calificărilor: TRACTORIST, LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR şi LUCRĂTOR ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR se găsesc la sediul ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA.

Adresa: Bulevardul Mărăşti nr. 61, Camerele 6 și 8,

sector 1, București

Telefon: 021.317.73.32; 0745.079.940; 0726.760.371.

E-mail: asociatiafermierilor@yahoo.com